สำนักงานบัญชี :: บริการด้านภาษีอากร :: จดทะเบียนนิติบุคคล :: บริการจัดทำบัญชี :: ฝึกอบรมสัมมนา :: ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน, รับทำบัญชีและรายงานการเงิน, จดทะเบียนนิติบุคคล, บริการด้านภาษีอากร, ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร, บริการระบบเงินเดือน, วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน, สำนักงานบัญชี, รังสิต, สำนักงานบัญชี รังสิต, สำนักงานบัญชี คลองหลวง, คลองหลวง, สำนักงานบัญชี ปทุมธานี, ปทุมธานี, อบรมบัญชี, อบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (CPD), หลักสูตร, อบรม, พัฒนาความรู้, ต่อเนื่อง, ทางวิชาชีพ, วิชาชีพ, ผู้ทำบัญชี, บัญชี, CPD, อบรม CPD เก็บชั่วโมงบัญชี, ชั่วโมงบัญชี, ชั่วโมง, อบรมสัมมนาบัญชี, สัมมนา, อบรมสัมมนา, วิเคราะห์, วิเคราะห์ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, จดทะเบียน, นิติบุคคล, บริการ, ภาษีอากร, รับทำบัญชี, รายงานการเงิน, การเงิน, การบัญชี, ตรวจสอบ, รับรอง, งบการเงิน, งบ, รายงาน, ที่ปรึกษาบัญชี, ที่ปรึกษา, ด้านบัญชี, ที่ปรึกษาด้านบัญชี, ระบบเงินเดือน, เงินเดือน, ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, งานบัญชี, อบรมต่อเนื่อง, ผู้ทำบัญชี, financial statement audit, fimancial, statement, audit, accounting and financial reporting, accounting, and, financial, reporting, company establishments and incorporation procedures in thailand, company, establishments, incorporation, procedures, in thailand, thailand, tax services, tax, service, services, accounting & tax consulting, accounting, consulting, payroll services, payroll, financial status analysis and performance report, status, analysis, performance, report, financial status, analysis and performance, performance report, training accounting, training, account, accountants, accountant, bsvaccountants, bsv, บีเอสวี, บีเอสวีการบัญชี, บริษัท เอสพี แอสโซซิเอท คอนซัลแตนท์ แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด, บริษัท บีเอสวี การบัญชี จำกัด, ฝึกอบรม, ฝึกอบรมสัมมนา, info@bsvaccountants.com, 02-8323411, 02-8323899, 02-8328167, Fax 02-8328167, 02-5813028, Fax 02-5813028, นำเข้า, ส่งออก, นำเข้า-ส่งออก, สมัครงาน, รับสมัครพนักงาน, รับพนักงานบัญชี, รับสมัครพนักงานบัญชี, งานบัญชี, รับนักศึกษาฝึกงาน, นักศึกษาฝึกงานบัญชี, นักศึกษาฝึกงาน, ฝึกงาน, เบี้ยเลี้ยง, นักศึกษาบัญชี, เรียนบัญชี, ความรู้ด้านบัญชี, บัญชี
Download ใบสมัครอบรม (นับชั่วโมง CPD)

หลักสูตรที่เปิดอบรมทั้งหมด


การบัญชีธุรกิจส่งออก Export Accounting
ผู้ประกอบการส่งออก มีสิ่งที่จะต้องเตรียมการมากมายในการส่งออกสินค้า ไม่ว่าจะก่อนการส่งออก ระหว่างการส่งออก หรือภายหลังจากที่ได้ส่งออกแล้ว การขาดความรู้ความเข้าใจ ในระบบการปฏิบัติในแต่ละส่วนงานอาจเกิดปัญหามากมาย จนอาจทำให้เงินที่ได้รับไม่คุ้มกัน
หลักสูตร การจัดทำบัญชี สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป (Course Outline)
จากประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีมากว่า 10 ปี ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจให้บริการ, ซื้อมาขายไป, นำเข้า-ส่งออก, อุตสาหกรรมผลิต ฯลฯ ทำให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในวิชาชีพบัญชี นั่นก็คือนักบัญชีรุ่นพี่ยังไม่ทันได้เก่งบัญชี ก็มีนักบัญชีรุ่นน้องที่เพิ่งจบใหม่เข้ามาทำงานกับนักบัญชีรุ่นพี่รุ่นพี่ก็ไม่รู้จะสอนรุ่นน้องยังไง กว่าจะปิดงบการเงินประจำปีเสร็จ ยังไม่ทันได้แก้ไขปัญหาที่เจอ ก็ถึงเวลาปิดงบการเงินปีถัดไปอีกแล้ว
การทำบัญชีภาคปฏิบัติ (ขั้นพื้นฐาน) รูปแบบธุรกิจให้บริการ
วิเคราะห์รายการเอกสารทางการค้า จัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี บันทึกบัญชีลงสมุดรายวัน
จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนลูกหนี้ ทะเบียนเจ้าหนี้ ทะเบียนสินค้าและวัตถุดิบ
ทำบัญชีให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ การบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบของ “ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี” หน้าที่ความรับผิดชอบของ “ผู้ทำบัญชี” บัญชีที่ต้องจัดทำมีอะไรบ้างและจะต้องทำให้เสร็จภายในกี่วัน เอกสารประกอบการลงบัญชีประกอบด้วยอะไรบ้างและการจ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการ กรณีไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินจะต้องปฏิบัติอย่างไร
กลยุทธ์การจัดทำประมาณการกำไร (ขาดทุน) สุทธิ ภ.ง.ด.51 Interims
มีหลายกิจการที่ต้องเสียเงินเพิ่มให้กับสรรพากร จากการทำประมาณการกำไร(ขาดทุน)สุทธิขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 อันเนื่องมาจากพนักงานขาดความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการปฏิบัติตามกันมา โดยไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างแท้จริง สำหรับผู้ที่ต้องการจัดทำประมาณการกำไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ) อย่างมีหลักการที่ถูกต้อง
บัญชีธุรกิจนำเข้า Import Accounting
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงระบบการบัญชีนำเข้า และกระบวนการจัดการระบบการทำงาน โดยมุ่งหวังให้สามารถปฏิบัติงานสอดคล้องกับการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการจัดการต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้องลดต้นทุนให้กับองค์กร
การบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง Construction Accounting
ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ความคล่องตัวเศรษฐกิจของไทย มีมากขึ้น ในตัวธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก็กลับฟื้นขึ้นมาได้อีกครั้ง เมื่อมีธุรกิจเกิดขึ้น ระบบงานด้านการบัญชี ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก็ขาดเสีย มิได้ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินงานอยู่ภายใต้ความระมัดระวัง การทำบัญชีให้ถูกต้องและทันเหตุการณ์น่าจะส่งผลในด้านบวกกับการบริหารงานด้านอื่นควบคู่กันไป
การบัญชีภาษีอากรสินค้าคงเหลือ Inventories Tax Accounting
การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท โดยปกติมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากฐานกำไรสุทธิ โดยจะต้องคำนวณกำไรสุทธิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในประมวลรัษฎากร ซึ่งผู้ดูแลในเรื่องนี้จะต้องเข้าใจทั้งเรื่องตัวบทกฎหมาย และการบริหารสินค้าคงคลัง การสร้างสมดุลระหว่างการปฏิบัติงานจริง กับตัวหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่กรมสรรพากรยอมรับ Corporate Tax
ต้นทุนที่สำคัญมากตัวหนึ่งของกิจการ ก็คือ “ภาษี” ในโลกของการแข่งขันอย่างเสรี ธุรกิจจะดำรงอยู่ได้ต้องมีสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงการมีบริการที่ดี ในด้านราคาก็จะต้องไม่แพงกว่าของกิจการอื่น ในทางปฏิบัตินักธุรกิจมักมองข้ามความสำคัญของการวางแผนภาษี
การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีขายไม่ผิดพลาดภาษีซื้อขอคืนได้เกือบทั้งหมด)
ทราบจุดความรับผิด (TAX POINT)ของภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อการวางแผนภาษีที่เกิดประโยชน์สูงสุด การวางแผน เกี่ยวกับรายการที่สรรพากรถือว่าเป็นการขาย แต่ข้อเท็จจริงไม่ได้ขาย การวางแผนภาษีเกี่ยวกับภาษีซื้อ และภาษีซื้อต้องห้าม การวางแผนการตลาดที่ไม่พลาดในเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม เทคนิคการนำภาษีซื้อต้องห้าม มาคำนวณภาษีได้โดยถูกต้อง
วิเคราะห์แง่มุมและช่องว่างของกฎหมาย เพื่อการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล
การวางแผนภาษีเกี่ยวกับรายได้ รายได้ที่ต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี วิเคราะห์และวางแผน เกี่ยวกับรายได้ที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อน วางแผนภาษีเกี่ยวกับรายการที่ทางบัญชียังไม่ถือเป็นรายได้ แต่ด้านภาษีมองว่ารายได้เกิดขึ้นแล้ว การวางแผนภาษีด้านรายจ่าย รายจ่ายที่ต้องนำมาคำนวณ กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี
ปัญหา...พร้อมแนวปฏิบัติ...การปรับปรุงบัญชี และ คำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นงวดบัญชี
ข้อแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชี กับหลักของกฎหมายภาษีอากรที่ต้องทำความเข้าใจ แนวปฏิบัติการปรับปรุงกำไรสุทธิให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ทางภาษีอากรมาตรา 65 ตรี และ 65 ทวิ ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่าย
การหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์เพิ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน
วิธีการคำนวณและการปรับปรุงภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือน ค่าจ้าง ที่ถูกต้องตามหลักสรรพากร วิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณี การจ่ายบำเหน็จ เงินชดเชยจากการเลิกจ้าง เกษียณอายุ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทุพพลภาพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ การยกเว้นภาษีเงินได้ จากการให้ออกจากงานตามกฎกระทรวง
ระบบเอกสารหลักฐานทางบัญชี ที่ถูกต้องตามหลักกฏหมายภาษีอากร
สภาพปัญหาที่พบในระบบเอกสารฝ่ายบัญชีในปัจจุบัน และผลกระทบต่อระบบภาษี ความสำคัญของการใช้เอกสารทางการบัญชีชนิดต่างๆในระบบภาษีอาการยอมรับหรือไม่เพียงใด ประโยชน์ของแบบฟอร์มที่นักบัญชีและผู้บริหารจะได้รับ รวมทั้งผลกระทบที่จะได้รับเมื่อจัดทำไม่ถูกต้อง


สำนักงานบัญชี :: บริการด้านภาษีอากร :: จดทะเบียนนิติบุคคล :: บริการจัดทำบัญชี :: ฝึกอบรมสัมมนา :: ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน, รับทำบัญชีและรายงานการเงิน, จดทะเบียนนิติบุคคล, บริการด้านภาษีอากร, ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร, บริการระบบเงินเดือน, วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน, สำนักงานบัญชี, รังสิต, สำนักงานบัญชี รังสิต, สำนักงานบัญชี คลองหลวง, คลองหลวง, สำนักงานบัญชี ปทุมธานี, ปทุมธานี, อบรมบัญชี, อบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (CPD), หลักสูตร, อบรม, พัฒนาความรู้, ต่อเนื่อง, ทางวิชาชีพ, วิชาชีพ, ผู้ทำบัญชี, บัญชี, CPD, อบรม CPD เก็บชั่วโมงบัญชี, ชั่วโมงบัญชี, ชั่วโมง, อบรมสัมมนาบัญชี, สัมมนา, อบรมสัมมนา, วิเคราะห์, วิเคราะห์ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, จดทะเบียน, นิติบุคคล, บริการ, ภาษีอากร, รับทำบัญชี, รายงานการเงิน, การเงิน, การบัญชี, ตรวจสอบ, รับรอง, งบการเงิน, งบ, รายงาน, ที่ปรึกษาบัญชี, ที่ปรึกษา, ด้านบัญชี, ที่ปรึกษาด้านบัญชี, ระบบเงินเดือน, เงินเดือน, ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, งานบัญชี, อบรมต่อเนื่อง, ผู้ทำบัญชี, financial statement audit, fimancial, statement, audit, accounting and financial reporting, accounting, and, financial, reporting, company establishments and incorporation procedures in thailand, company, establishments, incorporation, procedures, in thailand, thailand, tax services, tax, service, services, accounting & tax consulting, accounting, consulting, payroll services, payroll, financial status analysis and performance report, status, analysis, performance, report, financial status, analysis and performance, performance report, training accounting, training, account, accountants, accountant, bsvaccountants, bsv, บีเอสวี, บีเอสวีการบัญชี, บริษัท เอสพี แอสโซซิเอท คอนซัลแตนท์ แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด, บริษัท บีเอสวี การบัญชี จำกัด, ฝึกอบรม, ฝึกอบรมสัมมนา, info@bsvaccountants.com, 02-8323411, 02-8323899, 02-8328167, Fax 02-8328167, 02-5813028, Fax 02-5813028, นำเข้า, ส่งออก, นำเข้า-ส่งออก, สมัครงาน, รับสมัครพนักงาน, รับพนักงานบัญชี, รับสมัครพนักงานบัญชี, งานบัญชี, รับนักศึกษาฝึกงาน, นักศึกษาฝึกงานบัญชี, นักศึกษาฝึกงาน, ฝึกงาน, เบี้ยเลี้ยง, นักศึกษาบัญชี, เรียนบัญชี, ความรู้ด้านบัญชี, บัญชี
counter
Tel. 02-8323881, 08-63316195 Fax : 02-8323983
เช็คอีเมล์เฉพาะเจ้าของเว็บไซต์ Email : info@bsvaccountants.com
© 2008 Allright Reserved. BSVaccountants.com Web Design By Ns Design