สำนักงานบัญชี :: บริการด้านภาษีอากร :: จดทะเบียนนิติบุคคล :: บริการจัดทำบัญชี :: ฝึกอบรมสัมมนา :: ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน, รับทำบัญชีและรายงานการเงิน, จดทะเบียนนิติบุคคล, บริการด้านภาษีอากร, ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร, บริการระบบเงินเดือน, วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน, สำนักงานบัญชี, รังสิต, สำนักงานบัญชี รังสิต, สำนักงานบัญชี คลองหลวง, คลองหลวง, สำนักงานบัญชี ปทุมธานี, ปทุมธานี, อบรมบัญชี, อบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (CPD), หลักสูตร, อบรม, พัฒนาความรู้, ต่อเนื่อง, ทางวิชาชีพ, วิชาชีพ, ผู้ทำบัญชี, บัญชี, CPD, อบรม CPD เก็บชั่วโมงบัญชี, ชั่วโมงบัญชี, ชั่วโมง, อบรมสัมมนาบัญชี, สัมมนา, อบรมสัมมนา, วิเคราะห์, วิเคราะห์ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, จดทะเบียน, นิติบุคคล, บริการ, ภาษีอากร, รับทำบัญชี, รายงานการเงิน, การเงิน, การบัญชี, ตรวจสอบ, รับรอง, งบการเงิน, งบ, รายงาน, ที่ปรึกษาบัญชี, ที่ปรึกษา, ด้านบัญชี, ที่ปรึกษาด้านบัญชี, ระบบเงินเดือน, เงินเดือน, ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, งานบัญชี, อบรมต่อเนื่อง, ผู้ทำบัญชี, financial statement audit, fimancial, statement, audit, accounting and financial reporting, accounting, and, financial, reporting, company establishments and incorporation procedures in thailand, company, establishments, incorporation, procedures, in thailand, thailand, tax services, tax, service, services, accounting & tax consulting, accounting, consulting, payroll services, payroll, financial status analysis and performance report, status, analysis, performance, report, financial status, analysis and performance, performance report, training accounting, training, account, accountants, accountant, bsvaccountants, bsv, บีเอสวี, บีเอสวีการบัญชี, บริษัท เอสพี แอสโซซิเอท คอนซัลแตนท์ แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด, บริษัท บีเอสวี การบัญชี จำกัด, ฝึกอบรม, ฝึกอบรมสัมมนา, info@bsvaccountants.com, 02-8323411, 02-8323899, 02-8328167, Fax 02-8328167, 02-5813028, Fax 02-5813028, นำเข้า, ส่งออก, นำเข้า-ส่งออก, สมัครงาน, รับสมัครพนักงาน, รับพนักงานบัญชี, รับสมัครพนักงานบัญชี, งานบัญชี, รับนักศึกษาฝึกงาน, นักศึกษาฝึกงานบัญชี, นักศึกษาฝึกงาน, ฝึกงาน, เบี้ยเลี้ยง, นักศึกษาบัญชี, เรียนบัญชี, ความรู้ด้านบัญชี, บัญชี
หลักสูตรที่เปิดอบรมทั้งหมด : Download ใบสมัครอบรม (นับชั่วโมง CPD)

หลักสูตร การจัดทำบัญชี สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป (Course Outline)
 
เนื้อหาการอบรม
1. ทดสอบพื้นฐานความรู้ทางบัญชีและภาษีอากร ของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อปรับวิธีการอบรมให้เหมาะสมกับผู้เรียน
2. กฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี
2.1 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
2.2 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
2.3 ประกาศกรมทะเบียนการค้าเรื่อง กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ ข้อความ และรายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ. 2544
2.4 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547
2.5 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2547
3. มาตรฐานการบัญชี
4. กองทุนประกันสังคม
5. กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
5.1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- เรียนรู้เงินได้พึงประเมินทั้ง 8 ประเภท (มาตรา 40 (1)-(8))
- หลักแหล่งเงินได้ที่ต้องเสียภาษี
- การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- คำนวณภาษีเงินได้สุทธิ (ฐานภาษี การหักค่าใช้จ่าย การหักค่าลดหย่อน การคำนวณ และอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)
- วิธีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
5.2 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- หลักการทั่วไป
- การหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528
- หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
5.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- หลักการทั่วไป
- การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
- อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม/ฐานภาษี/ความรับผิดในการเสียภาษี
- การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม/เครดิตภาษี และการขอคืนภาษี
- ใบกำกับภาษี, ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้
- การจัดทำรายงาน และการเก็บรักษาหลักฐานเอกสาร
5.4 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- หลักการทั่วไป
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
- อัตราภาษีฯ/การคำนวณกำไรสุทธิ/การรับรู้รายได้ รายจ่าย
- เงื่อนไขเกี่ยวกับรายจ่ายต้องห้าม
6. ระบบบัญชีซื้อ และเจ้าหนี้การค้า
- วิเคราะห์รายการซื้อ/จัดทำเอกสารประกอบการซื้อให้ถูกต้องตามกฎหมาย
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ และทะเบียนเจ้าหนี้การค้า
7. ระบบบัญชีจ่ายชำระหนี้
- จัดทำเอกสารประกอบการจ่ายชำระหนี้
- บันทึกรายการจ่ายลงสมุดบัญชีรายวันเงินสดจ่าย และผ่านบัญชีไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ
- จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ และทะเบียนเช็คจ่าย
8. ระบบบัญชีขาย และลูกหนี้การค้า
- วิเคราะห์รายการขาย/จัดทำเอกสารประกอบการขายให้ถูกต้องตามกฎหมาย
- บันทึกรายการขายลงสมุดบัญชีรายวันขาย และผ่านบัญชีไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท
- จัดทำรายงานภาษีขาย และทะเบียนลูกหนี้การค้า
9. ระบบบัญชีรับชำระหนี้
- จัดทำเอกสารประกอบการรับชำระหนี้
- บันทึกรายการรับลงสมุดบัญชีรายวันเงินสดรับ และผ่านบัญชีไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ
- จัดทำรายงานภาษีขาย ทะเบียนลูกหนี้การค้า และทะเบียนเช็ครับ
10. ระบบเงินสดย่อย
- การตั้งวงเงินสดย่อย/การเบิกชดเชยวงเงินสดย่อย
11. ระบบเงินเดือน
- คำนวณการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และเงินประกันสังคม สำหรับเงินได้พนักงาน
12. ระบบภาษี
- จัดทำรายงานการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- ปิดบัญชีภาษีซื้อ และภาษีขาย
- กรอกแบบ ภ.ง.ด. 1, 3, 53 ภ.พ. 30 และ สปส. 1-10
- จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
13. ระบบทรัพย์สิน – การคำนวณค่าเสื่อมราคา
- คำนวณค่าเสื่อมราคาประจำงวด และบันทึกบัญชี
14. การจัดทำงบการเงิน
14.1 ตรวจทานยอดลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้การค้าในทะเบียนฯ กับบัญชีแยกประเภทว่ามียอดคงเหลือตรงกัน
14.2 ตรวจทานรายการที่จะต้องปรับปรุง เช่น รายได้ค้างรับ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น
14.3 ปรับปรุงรายการ และจัดทำงบทดลองหลังปรับปรุงในกระดาษทำการ
14.4 จัดทำงบกำไรขาดทุน และงบดุล ในกระดาษทำการ
14.5 จัดทำรายงาน งบดุล งบกำไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
15. บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์ (Express for Win)
- บันทึกสมุดรายวันซื้อ/รายวันขาย/รายวันรับ/รายวันจ่าย และรายวันทั่วไป
- ออกรายงานงบทดลอง และงบการเงิน
หลักสูตร การทำบัญชีภาคปฏิบัติ (ขั้นกลาง)
รายละเอียดหลักสูตร อบรมการทำบัญชีในรูปแบบธุรกิจซื้อมาขายไป
ขั้นตอนการอบรม
1. วิเคราะห์รายการเอกสารทางการค้า
2. จัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
3. บันทึกบัญชีลงสมุดรายวัน
4. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนลูกหนี้ ทะเบียนเจ้าหนี้ ทะเบียนสินค้าและวัตถุดิบ
5. จัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
6. คำนวณภาษีเงินได้พึงประเมินของพนักงาน และจัดทำบัญชีเงินได้พนักงาน
7. ปิดบัญชีลงสมุดรายวันแล้วผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
8. จัดทำแบบ ภ.ง.ด. 1, 3, 53 และ ภ.พ. 30 เพื่อนำส่งกรมสรรพากร
9. จัดทำแบบนำส่งประกันสังคม
10. จัดทำงบทดลอง, กระดาษทำการ และงบการเงิน
 

สำรองที่นั่ง

 
• โทรสำรองที่นั่ง 02-8323881, 08-63316195
• แฟ๊กซ์ใบสมัครการอบรมสัมมนา 02-8323983
• โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท บีเอสวี การบัญชี จำกัด
 
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเซียร์ รังสิต กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 418-1-02564-1
ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเซียร์ รังสิต ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 418-2-49799-7
• แฟกซ์ใบ Pay in ระบุชื่อหลักสูตรและชื่อบริษัทหรือชื่อเข้าร่วมอบรมสัมมนาที่ 02-8323983
• ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ โทร 02-8323881, 08-63316195 ฝ่ายอบรมสัมมนา
• กรณีที่ท่านต้องการกำหนด วันเวลา ในการอบรมสัมมนา ด้วยตนเอง
กรุณาติดต่อ 02-8323881, 08-63316195 ฝ่ายอบรมสัมมนา
 

รายการ

รายละเอียด CPD กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่อบรมสัมมนา

20 สิงหาคม - 22 สิงหาคม 2551

เวลา

09.00 - 16.30 น.

รหัสวิชา

40163510004

จำนวนชั่วโมงบัญชี/อื่น ๆ

ชั่วโมงบัญชี 16 ชั่วโมง/ชั่วโมงอื่น ๆ 2 ชั่วโมง

อัตราค่าธรรมเนียม

15,000 บาท/ท่าน

วิทยากร

นางลัดดา สวยสด ปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สถานที่อบรมสัมมนา

สถาบันฝึกอบรม SP Associate Consultant & Accounting
สำนักงานบัญชี :: บริการด้านภาษีอากร :: จดทะเบียนนิติบุคคล :: บริการจัดทำบัญชี :: ฝึกอบรมสัมมนา :: ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน, รับทำบัญชีและรายงานการเงิน, จดทะเบียนนิติบุคคล, บริการด้านภาษีอากร, ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร, บริการระบบเงินเดือน, วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน, สำนักงานบัญชี, รังสิต, สำนักงานบัญชี รังสิต, สำนักงานบัญชี คลองหลวง, คลองหลวง, สำนักงานบัญชี ปทุมธานี, ปทุมธานี, อบรมบัญชี, อบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (CPD), หลักสูตร, อบรม, พัฒนาความรู้, ต่อเนื่อง, ทางวิชาชีพ, วิชาชีพ, ผู้ทำบัญชี, บัญชี, CPD, อบรม CPD เก็บชั่วโมงบัญชี, ชั่วโมงบัญชี, ชั่วโมง, อบรมสัมมนาบัญชี, สัมมนา, อบรมสัมมนา, วิเคราะห์, วิเคราะห์ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, จดทะเบียน, นิติบุคคล, บริการ, ภาษีอากร, รับทำบัญชี, รายงานการเงิน, การเงิน, การบัญชี, ตรวจสอบ, รับรอง, งบการเงิน, งบ, รายงาน, ที่ปรึกษาบัญชี, ที่ปรึกษา, ด้านบัญชี, ที่ปรึกษาด้านบัญชี, ระบบเงินเดือน, เงินเดือน, ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, งานบัญชี, อบรมต่อเนื่อง, ผู้ทำบัญชี, financial statement audit, fimancial, statement, audit, accounting and financial reporting, accounting, and, financial, reporting, company establishments and incorporation procedures in thailand, company, establishments, incorporation, procedures, in thailand, thailand, tax services, tax, service, services, accounting & tax consulting, accounting, consulting, payroll services, payroll, financial status analysis and performance report, status, analysis, performance, report, financial status, analysis and performance, performance report, training accounting, training, account, accountants, accountant, bsvaccountants, bsv, บีเอสวี, บีเอสวีการบัญชี, บริษัท เอสพี แอสโซซิเอท คอนซัลแตนท์ แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด, บริษัท บีเอสวี การบัญชี จำกัด, ฝึกอบรม, ฝึกอบรมสัมมนา, info@bsvaccountants.com, 02-8323411, 02-8323899, 02-8328167, Fax 02-8328167, 02-5813028, Fax 02-5813028, นำเข้า, ส่งออก, นำเข้า-ส่งออก, สมัครงาน, รับสมัครพนักงาน, รับพนักงานบัญชี, รับสมัครพนักงานบัญชี, งานบัญชี, รับนักศึกษาฝึกงาน, นักศึกษาฝึกงานบัญชี, นักศึกษาฝึกงาน, ฝึกงาน, เบี้ยเลี้ยง, นักศึกษาบัญชี, เรียนบัญชี, ความรู้ด้านบัญชี, บัญชี
counter
Tel. 02-8323881, 08-63316195 Fax : 02-8323983
เช็คอีเมล์เฉพาะเจ้าของเว็บไซต์ Email : info@bsvaccountants.com
© 2008 Allright Reserved. BSVaccountants.com Web Design By Ns Design